KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Geschiedenis Halon

Halon bevat CFK’S. Halonen zijn halogeenverbindingen met broom, chloor en fluor en breken de ozonlaag af. De afbraak van de ozonlaag en de daarbij gepaard gaande negatieve gevolgen voor het milieu en direct of indirect voor de gezondheid van mens en dier is wereldwijk nog altijd een actueel en ernstig probleem. CFK'S worden gebruikt in vries en koel installaties, halonen in blusgasinstallaties. Vanaf 1 Januari 2003 is het verbod voor het bijvullen van Halon blussystemen ingesteld en vanaf 1 Januari 2004 het verbod voor het in het gebruik hebben van Halon blusinstallaties. Uit landelijke inventarisatie bleek dat er in 1999 circa 2500 ton aan halonen in handbrandblussers en blusinstallaties nog altijd in gebruik was.

Die grote hoeveelheid Halon was gelijk de voornaamste reden om een inzamelingsregeling van halonen te treffen met daarbij een subsidie regeling voor inname, vervoer, opslag en vernietiging. In de periode September 2002 tot 1 Januari 2004 was het zelfs mogelijk het Halon blusgas tegen een gereduceerd tarief af te voeren voor definitieve vernietiging. Tot 1 Januari 2010 was er in totaal 380 ton aan halonen ingezameld echter vreesde het Ministerie van VROM dat de subsidie bijdrage van vijf euro per kg Halon te weinig was met gevolgen als ongewenste emissies of dat Halon blusinstallaties illegaal werden afgeblazen.

In Nederland onderscheiden we 2 soorten Halon, Halon1211 en Halon1301. Halonen werden sinds de jaren 60 geproduceerd en als specifiek blusmiddel gebruikt in handblussers (Halon 1211) en in stationaire blusinstallaties (Halon 1301). In Nederland zijn alleen nog installaties met halonen toegestaan in de luchtvaart, in voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen van het Ministerie van Defensie en in een aantal zeer kritische communicatie en commando posten welke essentieel zijn voor het landsbelang.

Halonen werden vooral gebruikt in gasvormige blusmiddelen voor de bescherming van gevoelige elektrische en elektronische apparatuur. Halon blussystemen hebben een grote bluskracht, veroorzaken weinig of geen schade aan kostbare apparatuur en zijn bovendien nauwelijks schadelijk voor de mens. Halonen zijn echter zeer schadelijk en nadelig voor onze atmosfeer. Halonen breken de ozonlaag af en dit doen ze drie tot tien maal sneller dan CFK's. Hoewel het gewicht aan Halon minder dan 2 procent bedraagt van de historische productie van ozon afbrekende stoffen zijn ze nl. door hun hoge afbrekende (ODP, Ozon Depletion Potential) vermogen verantwoordelijk voor 25 procent van de afbraak van de ozonlaag. In September 1997 zijn in het protocol van Montreal internationale afspraken vastgelegd over het terugdringen van de aantasting van de ozonlaag. Op grond van deze afspraken heeft het Europese Parlement met uitzondering van een aantal toepassingen per 1-1-2004 het verbod op het gebruik van de Halonen 1011, 1211 (handblussers), 1301 (blusinstallaties) en 2402 vastgelegd en definitief laten ingaan.

Slechts in enkele gevallen kon men niet aantonen wanneer, naar wie, hoeveel en welk soort Halon was afgevoerd. Mogelijk was in deze gevallen sprake van het illegaal afblazen van een blusinstallatie. In elf gevallen was er zelfs een proces-verbaal opgemaakt in verband met het niet tijdig voor 1 Januari 2004 ontmantelen van een blusinstallatie. Daarbij was bovendien nog geen enkele actie tot ombouw ondernomen. In 84 gevallen is een brief met vooraanzegging bestuursdwang uitgegaan. In geen enkel geval hoefde overgegaan te worden tot effectuering omdat overtredingen van het gebruik van de Halon blussystemen binnen de gestelde termijn werden opgeheven. Met andere woorden blusgasinstallaties werden omgebouwd of vervangen en geen enkele onderneming ontkwam aan de Halon inspecties.

Het erg laat reageren op het halonverbod komt onder andere doordat bedrijven mede op initiatief van het Ministerie van VROM van 1994 tot 1 Januari 2003 via de halonbank geregenereerde halonen konden betrekken. De druk om over te gaan op andere blusgassen of blusmiddelen is daardoor niet erg groot geweest. Van Duitsland is bekend dat het verbod vanaf 1999 door de overheid nadrukkelijk was aangekondigd en dat daar reeds eerder op grote schaal blussystemen naar de nieuwe regelgeving waren omgebouwd. Bedrijven welke in 2003 nog een Halon blusgasinstallatie in gebruik hadden gaven het kostenaspect als reden op om een ombouw uit te stellen. De kosten voor het afvoeren van Halon blusgas bedroegen in 2003 tien euro per kg. De kosten voor afbraak van een destijds groot bestaand blussysteem en de bouw van een nieuw vervangende blusinstallatie konden tot wel boven een miljoen euro oplopen. Verder was de tijd die deze werkzaamheden vergden van groot economisch belang omdat deze tijd invloed had op productieprocessen. Het ombouwen van een grote gasblusinstallatie kan wel een maand duren. Enkele bedrijven en instellingen verklaarden de gok gewaagd te hebben dat ze niet bezocht werden om de investering uit te stellen tot betere economische tijden. 

Bij de bedrijven die de VROM inspectie vanaf 2003 heeft gecontroleerd is in totaal 87 ton Halon afgevoerd. Bij 90 procent van de gecontroleerde bedrijven waren de halonen tijdens het bezoek van de Halon inspectie reeds afgevoerd. In die gevallen was nagegaan wie de installaties had ontmanteld, wanneer dat gebeurd is, welk type en welke hoeveelheid Halon voor definitieve vernietiging was afgevoerd. Bij 10 procent van deze bedrijven waren de halonen al voor 2003 afgevoerd waarbij in een aantal gevallen niet kon worden achterhaald om welke hoeveelheid halonen het ging. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! 

Kastblussysteem.nl  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.