KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Typen blusgassen/systemen

Niet alle blussystemen zijn geschikt voor blussing in besloten datacenters computerruimten of cabinets. Enerzijds zijn er zuurstof verdrijvend werkende ruimteblussystemen die de zuurstofgraad ruimtelijk tot een onbrandbaar niveau verlagen.

Anderzijds zijn er blusgassen met een negatief katalytische werking welke versneld de hitte en energie uit het vlamfront onttrekken door zuurstof absorptie en koeling. Het is van kritisch belang dat uw waardevolle apparatuur niet beschadigd wordt door overdruk dat tijdens een ruimtelijke gasblussing ontstaat en vooral dat er geen nadelige effecten ontstaan door het toegepaste blusgas. U wilt per slot van rekening uw bedrijfsactiviteiten na een brand zo snel als mogelijk hervatten. 

Clean-agent blussystemen/ blusgassen met negatief-katalytische werking 
FM200 en Novec zijn blusgassen welke binnen tien seconden onder een lagere druk dan de clean agent hogedruk ruimteblussystemen in de ruimte worden geblazen. FM200 en Novec bieden zowel blustechnisch als bouwkundig een uiterst effectieve blusdruk. FM200 en Novec blusgas zijn dus beiden geschikt om ingezet te worden in (on)bemande computerruimten waar kostbare elektrische apparatuur aanwezig is. FM200 en Novec 360 graden blusnozzles hebben een sproeibereik van 9x9 meter en deze zijn ook leverbaar in 180 graden wandmontage versies. Deze versies hebben een bereik van 4,5 meter. FM200 en Novec blusgas vermindert de aanwezige hoeveelheid zuurstof in de betreffende ruimte of kast niet waardoor deze blusmiddelen geschikt zijn voor toepassing in bemande ruimten. FM200 en Novec blusgas ontwerpconcentraties zijn veilig voor personen, systemen en veroorzaken na een blussing geen residuen.

FM200 en Novec blusgassen verdampen bij een lagere temperatuur dan dat Inerte blusgassen dat doen. Hierdoor voeren deze beide blusgassen de hitte afkomstig van een brand veel sneller af, sneller zelfs dan water. FM200 en Novec geleiden geen elektriciteit en veroorzaken geen corrosie. Bij toepassing van FM200 en Novec blusgas is de minimaal benodigde blusgasconcentratie lager dan bij Inerte gasblussystemen. Dit betekent dat de bij FM200 en Novec blusgas benodigde drukontlastingen in de vorm van overdrukluiken aanzienlijk kleiner zijn dan bij toepassing van Inerte blusgassen en de investering die gedaan moet worden dus ook.

Blussystemen met ruimtelijke zuurstof verdrijvende werking / Inerte blusgassen 
Dit type gasblussystemen is samengesteld uit natuurlijke gassen en veroorzaken geen mistvorming en laten geen residuen op componenten achter. Het blusgas tast de ozonlaag niet aan en voor de opslag van het benodigde volume aan gas wordt er gebruik gemaakt van 200- of 300 bar blusgas opslag in bluscilinders. De werking van clean-agent blusgasinstallaties is gebaseerd op het verlagen van de zuurstof in de ruimte. Hierdoor kan een brand niet meer voortbestaan, zonder voldoende zuurstof geen brand. Het is raadzaam om tijdens een blussing altijd de betreffende ruimte te verlaten. De door ons toegepaste Inerte blusgassen, ook wel edelgassen genoemd, zijn voor het blussen van bijna alle branden geschikt omdat dit type blusgas geen reactie aangaat met de brandstof. De investering die u moet doen voor levering en montage van overdrukluiken is bij Inerte blussystemen veel hoger dan bij toepassing van blussystemen met negatief katalytische werking zoals de FM200 en Novec blussystemen.

Blussystemen voorzien van koolzuurgas / kooldioxide (Co2) 
Co2 is zuurstofverdringend en toxisch, gevaarlijk voor aanwezige personen. Koolzuurgas is niet geschikt voor toepassing in elektrische omgevingen omdat het een koudeschok teweegbrengt. Koolzuurgas wordt als vloeistof in de blusgascilinder opgeslagen. Co2 blusgas expandeert tijdens het uitstromen waardoor het koelend en zuurstofverdringend werkt. Vaak wordt er een draagbaar koolzuurgas blustoestel bij of in de ICT ruimte geplaatst. Het etiket op het toestel geeft aan brandklasse B (vloeistof branden) terwijl een computerbrand een elektrische brand betreft, een draagbare blusser doet het slechts 30 sec.

Blussystemen voorzien van een aerosol blusmiddel
Tijdens activering ontstaat er kortstondig een steekvlam. De temperatuur bij de uitstroomopening kan oplopen tot 250 graden Celsius. Binnen 0,5 meter van de uitstroomopening resteert nog 75 graden Celsius. 

Draagbare blustoestellen
Een draagbaar blustoestel heeft geen automatische rookdetector en moet ook buiten de reguliere werktijden door iemand bediend worden. Onder een computervloer is het zeer moeizaam om een beginbrand tijdig te lokaliseren waardoor gericht blussen wordt bemoeilijkt. In de praktijk hangt het blustoestel ten tijde van een brand in de computerruimte meestal achter de gesloten deur van de computerruimte en is het de vraag of men tijdig de (begin)brand kan bestrijden omdat men eerst de sleutelhouder moet vinden om de deur te openen. Een blustoestel moet worden gezien als beginbrand bestrijdingsmiddel. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst !  Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.